22:22
Діагностична карта

Діагностична карта

Мета: діагностика професійної підготовленості вчителя.

Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________________________________

Який предмет викладає ___________________________________________________________

Педагогічний стаж ________________________________________________________________

Діагностичні

блоки

Склад діагностичних блоків

Діагностичні параметри

Бали

1

2

3

Напрями

професійної

підготовки

вчителя

Зміст підготовки вчителя

Показники оцінювання підготовленості вчителя

 

 

 

Науково-

теоретична

підготовка

І. Знання теоретичних основ науки, пред­мета, що викладається

1. Орієнтація в меті та завданнях науки.

2. Знання основних закономірностей науки.

3. Оперування науковою термінологією.

4. Орієнтація у виборі змісту навчання на підставі наукових даних, фактів, понять, законів.

5. Розуміння логіки науки

 

 

 

 

II. Знання методів науки, предмета, що викладається

1. Орієнтація в різноманітності методів наукового пізнання.

2. Розуміння суті методів, використовуваних у науці.

3. Уявлення про можливість використання методів науки в процесі викладання предмета

 

 

 

 

ІІІ. Знання історії розвитку сучасних й досягнень науки

1. Орієнтація в історії наукових винаходів.

2. Розуміння необхідності використання цієї історії в процесі викладання предмета.

3. Знання про сучасні досягнення науки.

4. Уявлення про роль і місце використання цих знань

 

 

 

Психолого-

педагогічна

підготовка

І. Знання психологіч­них особливостей учнів

1. Орієнтація в психологічних особливостях школярів і необхідності їх обліку під час добору змісту, форм і методів навчання.

2. Розуміння ролі психодіагностики в розвитку учнів

 

 

 

 

II. Знання психологіч­них закономірностей навчання й розвитку школярів

1. Розуміння закономірностей пізнання.

2. Орієнтація в компонентах навчання, їхній суті й логічному взаємозв’язку.

3. Розуміння психологічних основ навчання, виховання, розвитку особистості школярів різних вікових груп

 

 

 

 

III. Знання теоретич­них основ педагогіки

1. Розуміння мети і завдань педагогічних взаємодій зі школярами.

2. Орієнтація в методах педагогічної діагностики рівня знань і виховання учнів.

3. Уявлення про психологію уроків і характеристика уроків різного типу.

4. Орієнтація в класифікації методів навчання й характеристика кожного з них

 

 

 

 

IV. Знання педагогіч­них технологій

1. Розуміння необхідності управління навчально-пізнаваль­ною діяльністю учнів і місця вчителя в цьому процесі.

2. Володіння прийомами планування й організації особистої праці та праці школяра.

3. Володіння прийомами педагогічної техніки

 

 

 

Методична

робота

І. Знання змісту освіти учнів з навчального предмета

1. Розуміння мети і завдань навчання учнів певного предмета.

2. Орієнтація у навчальних планах і програмах предмета, що викладається.

3. Визначення провідних умінь, які необхідно сформувати в учнів у процесі викладання навчального предмета

 

 

 

 

II. Знання методів і прийомів навчання школярів навчального предмета

1. Орієнтація в різноманітності й цільовому спрямуванні різних методів і прийомів навчання учнів з предмета.

2. Розуміння суті різних методів навчання школярів і специфіки їх використання в процесі викладання навчального предмета

 

 

 

 

III. Знання форм організації навчання школярів навчального предмета

1. Орієнтація в нових формах організації навчання, їх суті та умовах успішного використання у викладанні

 

 

 

 

IV. Знання засобів навчання школярів навчального предмета

1. Орієнтація в різноманітності, специфіці та умовах використання різних засобів навчання учнів предмета

 

 

 

Примітка: 1 бал — початковий рівень; 2 бали — середній рівень; 3 бали — високий рівень.

Діагностична карта

Мета: визначити рівень професійних умінь, знань.

Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________________________________

Який предмет викладає ___________________________________________________________

Педагогічний стаж ________________________________________________________________

Теоретичні знання, професійні вміння та навички вчителя

Володію

Володію

частково

Не володію

Мотивація навчальної діяльності учнів

 

 

 

Формування загальнонавчальних умінь і навичок

 

 

 

Здійснення міжпредметних зв’язків

 

 

 

Розвиток логічного мислення

 

 

 

Диференційований та індивідуальний підхід до учнів

 

 

 

Організація самостійної роботи, роботи з книжкою

 

 

 

Використання ТЗН, наочних посібників

 

 

 

Використання краєзнавчого матеріалу

 

 

 

Запобігання перевантаженню учнів

 

 

 

Використання ігрових елементів

 

 

 

Застосування методів самоконтролю

 

 

 

Опитування учнів, контроль за якістю знань

 

 

 

Вибір оптимальних методів навчання

 

 

 

Використання дидактичного матеріалу

 

 

 

Впровадження тематичного обліку знань і критеріїв їх оцінювання

 

 

 

Розвиток пізнавальної активності учнів

 

 

 

Формування наукового світогляду

 

 

 

Комплексний підхід у виховній роботі на уроці

 

 

 

Профорієнтаційна робота на уроці

 

 

 

Робота з розвитку здібностей учнів

 

 

 

Емоційність та психологічний комфорт уроку

 

 

 

Використання інноваційних технологій

 

 

 

Використання інтерактивних методів навчання

 

 

 

Використання методів особистісно зорієнтованого навчання

 

 

 

Позакласна робота з предмета

 

 

 

Організація робочого місця, НОП

 

 

 

Використання перспективного педагогічного досвіду

 

 

 

Уміння зробити самоаналіз уроку

 

 

 

Уміння забезпечити працездатність і дисципліну протягом уроку

 

 

 

Бажання займатися науково-дослідницькою роботою

 

 

 

Яка форма методичної роботи для вас найприйнятніша

 

 

 

Діагностична карта

Мета: виявлення рівня методичної підготовки вчителя.

Прізвище, ім’я, по батькові________________________________________________________

Який предмет викладає___________________________________________________________

Педагогічний стаж________________________________________________________________

Що у вашій роботі виходить, що ні (поставте знак «+» або «-»і

Методичні вміння вчителя

«+»

«-»

Проведення нестандартних уроків

 

 

Проведення інтегрованих уроків

 

 

Робота з розвитку мовлення

 

 

Використання ТЗН на уроках

 

 

Розв’язування проблемних ситуацій

 

 

Диференційований підхід до навчання

 

 

Індивідуальна робота з учнями

 

 

Організація самостійної роботи на уроці

 

 

Організація ігрових ситуацій на уроці

 

 

Виховна робота на уроці

 

 

Організація перевірки домашніх завдань

 

 

Організація роботи зі здібними учнями

 

 

Організація роботи з невстигаючими

 

 

Проведення практичних робіт

 

 

Система обліку прогалин у знаннях учнів

 

 

Робота із впровадження елементів досвіду колег

 

 

Робота з розвитку творчих здібностей

 

 

Проведення уроків тематичного оцінювання знань

 

 

Проведення корекційної роботи

 

 

Впровадження інноваційних технологій

 

 

Використання інтерактивних методів навчання

 

 

Використання методів і прийомів особистісно зорієнтованого навчання

 

 

Уміння робити самоаналіз уроку

 

 

Робота з батьками

 

 

Уміння провести батьківські збори

 

 

Робота з неблагополучними сім’ями

 

 

Виховання бережливого ставлення до шкільного майна

 

 

Уміння проводити психолого-педагогічні спостереження

 

 

Організація учнівського самоврядування

 

 

Забезпечення єдності вимог школи і сім’ї

 

 

Діагностична карта

Мета: виявлення утруднень педагогічних працівників під час організації методичної діяльності.

Прізвище, ім’я, по батькові _______________________________________________________

Який предмет викладає __________________________________________________________

Педагогічний стаж ______________________________________________________________

 

Види методичної діяльності

Самооцінювання вчителя

Відчуваю

утруднення

Володію

питанням

Здатен

допомогти

колегам

1. Цільовий компонент

 

 

 

Визначення мети уроку

 

 

 

Визначення мети позакласного заходу

 

 

 

Визначення мети планування

 

 

 

Визначення мети будь-якої діяльності

 

 

 

2. Змістовий компонент

 

 

 

Засвоєння ідей і понять науки (в рамках предмета, що викладається)

 

 

 

Оволодіння змістом підручника

 

 

 

Оволодіння новітніми методичними прийомами, технологіями

 

 

 

Оволодіння передовим досвідом навчання

 

 

 

Робота з літературою за спеціальністю

 

 

 

Робота з літературою з методики

 

 

 

3. Проектований компонент

 

 

 

Розподіл матеріалу теми за уроками

 

 

 

Складання плану, конспекту уроку

 

 

 

Підбір теоретичного матеріалу до уроку

 

 

 

Підбір системи задач і вправ

 

 

 

Підбір діагностичного матеріалу

 

 

 

Вибір форм і методів навчання

 

 

 

Вибір структури уроку

 

 

 

4. Організаційний компонент

 

 

 

Постановка мети уроку і забезпечення сприйняття її учнями

 

 

 

Організація сприйняття того, що вивчається

 

 

 

Організація осмислення навчальної інформації

 

 

 

Організація закріплення й застосування на практиці отриманих знань

 

 

 

Організація своєї діяльності на уроці

 

 

 

Організація колективної діяльності на уроці

 

 

 

Поєднання індивідуальної та групової діяльності учнів

 

 

 

Підтримання необхідного темпу уроку

 

 

 

Організація індивідуально-диференційованого підходу до учнів

 

 

 

Використання елементів проблемного навчання: створення проблемної ситуації; висування гіпотези; її логічний доказ

 

 

 

Навчання учнів: планування, самоконтролю; прийомів скорочення записів; раціональної витрати часу; уміння висловлювати свою думку, прищеплення навчальних навичок, специфічних для даного предмета

 

 

 

Володіння методикою проведення навчальних занять: перевірка підсумків попередньої роботи; презентація нового матеріалу; практика під керівництвом учителя; незалежна самостійна практика учнів; самоконтроль і самооцінювання результатів роботи; узагальнення навчального матеріалу; визначення домашнього завдання; підбиття підсумків заняття

 

 

 

5. Контрольно-оцінний компонент

 

 

 

Визначення з кожної теми обов’язкового для учнів обсягу знань, умінь та навичок відповідно до рівнів навчальних досягнень

 

 

 

Структурування завдань для тематичної атестації

 

 

 

Застосування критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів

 

 

 

Визначення форми проведення тематичної атестації

 

 

 

Методика проведення різних форм тематичної атестації

 

 

 

Обгрунтування виставлених оцінок

 

 

 

Дотримання такту під час виставлення оцінок

 

 

 

Організація корекційної роботи за результатами тематичної атестації

 

 

 

Форми проведення повторної атестації

 

 

 

Поточне оцінювання учнів

 

 

 

Самоконтроль

 

 

 

 

 

Категорія: Методична робота | Переглядів: 141 | Додав: Uriel | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar